Hủy thông báo việc làm

Mỗi email thông báo việc làm có kèm theo đường dẫn Hủy tại cuối mỗi email. Nhấp vào đường dẫn này để hủy thông báo. Nếu bạn có nhiều thông báo việc làm, bạn chỉ có thể hủy từng thông báo một.

Nếu bạn có tài khoản Indeed, bạn cũng có thể sử dụng tab Thông Báo Việc Làm trong tài khoản của bạn để hủy các thông báo việc làm.

Bài viết này có hữu ích không?