Nhà tuyển dụng liên lạc với tôi như thế nào?

Nhà tuyển dụng có thể liên lạc với bạn sử dụng mẫu liên lạc trên trang Resume công khai của bạn. Nhà tuyển dụng không thể thấy địa chỉ email hoặc các thông tin liên lạc khác tại thời điểm này. Chi tiết liên lạc của bạn chỉ được chia sẻ khi bạn trả lời tin nhắn của nhà tuyển dụng.

Bài viết này có hữu ích không?