Trang hỗ trợ người tìm việc

Xác nhận email / tài khoản

Để xác nhận tài khoản của bạn, đầu tiên hãy kiểm tra hộp thư của bạn (hộp thư của email bạn đã đăng ký với Indeed) để xem bạn có nhận được email xác nhận của chúng tôi hay không.

Email xác nhận tài khoản có chứa Đường Dẫn Xác Nhận Email của bạn. Nhấp vào đường dẫn này để xác nhận tài khoản của bạn.

Nếu bạn không nhận được email xác nhận của chúng tôi, vui lòng kiểm tra Hộp Thư Rác hoặc Email Đã Xoá. Vui lòng thêm địa chỉ myindeed@indeed.com như địa chỉ email an toàn đối với các phần mềm chặn thư rác.

Nếu bạn vẫn không tìm được email xác nhận tài khoản (sau khi chắc chắn rằng email này không có trong mục Thư rác), hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác nhận tài khoản của mình, vui lòng gửi yêu cầu tới bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi theo đường dẫn dưới đây.

Bài viết này có hữu ích không?